دفاتر ما

 

 

982191311005+

 دفتر تهران 
تهران خیابان دولت خیابان زارع 

971۵۸۵۴۵۷۷۹۰+

دفتر امارات 
  Al Owais busseniss Towe Direa, Dubai 

۳۷۴۹۳۱۵۰۷۷۹+

دفتر ارمنستان 
“Elite Plaza” Business Centre
No15, Khorenatsi str, Yerevan 0010, Armenia 

905077501142+

دفاتر ترکیه
 Sariyer Skyland block B, Istanbul 
 Kaplan is merkezi B blok, Antaliya